AzimAmbalaj AzimAmbalaj
AzimAmbalajKURUMSAL

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni ile, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca, Veysel Karani Mah. Zaloğlu Rüstem Caddesi No:5 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde mukim Azim Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.  Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
1.1. Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak açık rızanız olmasa dahi;
» Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,
» Satın almaya yönelik bilgilerin toplanması ve satılan ürünün teslim amacıyla hazırlanarak gönderilmesi,
» Web sitesinde söz konusu ticari faaliyete yönelik risk analizi ve yönetimi,
» Süreç denetim ve şüpheli işlem araştırması süreçlerinin yönetimi,
» Ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, ürün ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi,  ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin memnun edilmesi, anket çalışmalarının yapılması,
» Gelen aramaların ve şirkete gelen kişilerin güvenlik amaçlı bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıtların üren ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,
» Ürün ve hizmetin sunumuna yönelik dış hizmet tedarik edilen firmalardan her türlü destek hizmetlerinin temin edilmesi,
» Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden gelecek taleplere verilecek cevapların hazırlanması,

Açık Rızanız bulunması halinde ise;
Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler; satış-pazarlama, satınalma, üretim, depolama, sevkiyat gibi iletişimi ve genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek ürün ve hizmetlerimizin içerik, tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanabilir.
İlgili kişi, satış pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam, kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden ulaşarak da iletebilecektir.

3.  Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel Verileriniz, aynı zamanda sadece ilgili kişiye sağlanacak ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

4.  Yurtdışına Veri Aktarımı
Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

5.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından form, e-posta, telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, sosyal medya, 3. kişiler, posta, web ara yüzü, kamera kaydı, asistans firmalar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6.  KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Şirket tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer alan "İletişim" sayfamızda bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Şirket, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
» Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
» KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
» KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
» Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
» Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.  Kişisel Veri Saklama Süresi
Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı yönetmelik uyarınca Kişisel Verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Verilerin birden fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

8. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu www.azimambalaj.com.tr  internet sitemizde yer alan "İletişim" sayfamızda bildirilen e-mail adresimize bireysel kep adresinizden Şirketimizin kep adresi olan azimambalaj@hs01.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@azimambalaj.com.tr iletişim e-posta adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile bildirebilirsiniz.
AzimAmbalaj
Veysel Karani Mah. Hancı Sokak No:1 Sancaktepe / İSTANBUL
AzimAmbalaj
+90 216 496 26 76